�� Recenze � Original War � Dobr� hry
Dobr� hry
Original War ¤ Half-Life 2 ¤ Gothic 3

Science fiction a fantasy ~�nry v�r�ai online hazardu

Zn�m� pravidlo internetu prav�, ~e na webu lze nal�zt �plne vaechno. A pro ~�nry science fiction a fantasy to plat� dvojn�sob. Nemus� to b�t dokonce nav�c ani erotick� obsah, kter� v�s mo~n� napadne v�t�to souvislosti jako prvn�, ale i dala�, lehce hr�an� kategorie obsahu: online casina. Je jen na v�s, jestli se pust�te do objevov�n� tohoto doposavad nezn�m�ho sveta. Ten m� jako ka~d� jin� sv� svetl� i tmav� z�kout�  stejne tak jako vaae obl�ben� sci-fi a fantasy hry. Nezapom�nejte ale na to, ~e tentokr�t mohou vaae virtu�ln� zlat�ky m�t velice re�lnou podobu. At u~ mluv�me o v�hr�ch ci prohr�ch.

Koho by nel�kalo trochu toho pr�le~itostn�ho hran� hazardn�ch her. Pokud se clovek vyvaruje z�vislosti a s�z� jen to, co mu~e utratit, urcite se nejedn� o nic, za co by se mel clovek stydet. A kdy~ u~ hr�t, tak proc nehr�t v�kulis�ch vaaeho obl�ben�ho ~�nru. Prakticky neexistuj� jedin� t�ma, kter� by jeate pro online slot hry jeate nebylo pou~ito. Co v�c, jak ji~ bylo zm�neno, fantasy a sci-fi motivu pro vaae objevov�n� je opravdu hodne. V�tomto cl�nku se pod�v�me na nekolik z�takov�chto her. Konkr�tne to bude jeden z�stupce sci-fi a dva fantasy kousky. Ale u~ konec rec�, jdeme na to.

Prvn� takovouto hrou je Elements: The Awakening z�r�ae sci-fi. Nen� to sice zrovna Half-Life 2, ale i tak si tento poveden� slot zaslou~� vaai pozornost. V�prv� rade zaujme pusobiv�, byt lehce zastaral� vizu�ln� proveden�. Nen� to nic, co byste nejsp�ae nevideli ji~ dr�ve, ale i tak potea� h�ren� barvami, kter� je decentne, ale l�bive zpracovan�. Mezi hlavn� prednosti pusob� snadn� pr�stupnost prakticky komukoliv. Pr�znivci sci-fi ~�nru si ji ale preci jen u~ij� o trochu v�ce.

Byl italsk� b�sn�k Dante autorem prvn�ho fantasy rom�nu, kdy~ napsal svou Bo~skou komedii? Odpoved nech�me na v�s, ale nab�dneme v�m online hazardn� slot hru jm�nem Frozen Inferno (v cesk�m prekladu Zamrzl� peklo). Naneatest� ale Inferno, respektive peklo, v n�zvu neodkazuje na Danteho. �stredn�m t�matem Frozen Inferno je toti~ neprekvapive souboj ohne a ledu v�trochu jin�ch kulis�ch. Spr�vne u~ asi tua�te odkud v�tr vane. Ano, inspirace slavnou s�ri� P�sn� ledu a ohne, l�pe zn�mou jako Hra o truny, je ve hre naprosto jasn�. T�m to ale nekonc�. Fantasy t�ma je zde vyte~eno do �pln�ho maxima, mo~n� a~ pr�lia. Najdete zde tak vaechna klasick� klia� jako jsou ruzn� amulety, lektvary, svitky a kouzla. Jinak se nenechte zm�st. Jedn� se toti~ o relativne klasicky zpracovanou slotovou hru, kter� m� predeva�m fantasy kab�tek. To ovaem nen� nutne na akodu a mu~e to imponovat predeva�m konzervativneja�m hr�cum, kter� ocen� jasn� a prehledn� pravila, ale nechtej� se pripravit o vizu�ln� motiv sv�ho obl�ben�ho ~�nru.

Pro fanouaky fantasy m�me dala� tip na slot hru jm�nem Tower Quest Online. Vizu�l pripomene nej�speaneja� MMORPG hru vaech dob World of Warcraft, ale nezklame ani fanouaky jin�ch fantasy her. Kostlivci, draci, v�lecn�ci i m�gov� v�m mo~n� pripomenou slavn� Gothic 3, hern� pole v�podobe karet zase nezapre vcelku v�znamnou inspiraci karetn�m Hearthstonem. Zamrz� (nekoho mo~n� potea�) vcelku komplikovan� hern� mechanismus, kter� nen� natolik pr�mocar�, jak tomu u podobn�ch her b�v�. Jakmile se mu ovaem dostanete na kobylku, tak n�le~ite ocen�te vaechny prvky t�to fantasy hry. V�tomto ohledu se tak jedn� prakticky o dokonal� opak zm�nen�ho Frozen Inferno. Spousta her se pravidly nach�z� nekde na zlat� stredn� ceste a o v�ber tedy nen� nouze.

Vybrali jste si z�naaich trech sci-fi a fantasy kandid�tu? Pokud ne, nesmutnete. Internet podobn�ch t�mat nab�z� mnohem v�ce, mnoho ze�slotov�ch her pou~�v� i licencovan� motivy legend obou ~�nru. Jmenovite treba na Star Trek sloty naraz�te snad v�ka~d�m online casinu. Obecne, pro n�s i naae slovensk� bratry plat�, ~e viac inform�ci� a tipov n�jdete tu. Pokud d�v�te prednost sp�ae re�ln�m vecem, nejsp�ae v�s nezklamou ani veta� zahranicn� ci cesk� casina. V�tech opet vetainou najdete slotov� termin�ly s�vaa�m obl�ben�m motivem. A co v�c, to hlavn�  sci-fi a fantasy knihy, filmy, seri�ly a dala� tu budou v~dy  at ji~ na v�s cek� prohra ci v�hra. Prejeme atest�!

Jan Neck�r